ابرآمد
دسته خدمات منابع محدوده مبلغ ماهیانه
خدمات مرکز داده مجازی ابرآمد هر ۱ CPU Core ۱ تا ۷ Core ۴۷۶,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ Core ۴۶۶,۴۸۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ Core ۴۵۷,۱۵۰ ریال
۳۲ تا ۶۳ Core ۴۴۸,۰۰۷ ریال
از ۶۴ Core به بالا ۴۳۹,۰۴۷ ریال
هر ۱ گیابایت RAM ۱ تا ۷ GB ۲۶۶,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ GB ۲۶۰,۶۸۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ GB ۲۵۵,۴۶۶ ریال
۳۲ تا ۶۳ GB ۲۵۰,۳۵۷ ریال
از ۶۴ GB به بالا ۲۴۵,۳۵۰ ریال
هر ۱ گیگابایت حافظه Ultra Performance تا ۱۰۰ GB ۴۵,۰۰۰ ریال
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ GB ۴۴,۱۰۰ ریال
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ GB ۴۳,۲۱۸ ریال
از ۴۰۰GB به بالا ۴۲,۳۵۴ ریال
هر ۱ گیگابایت حافظه Capacity Performance تا ۱۰۰ GB ۱۱,۲۵۰ ریال
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ GB ۱۱,۰۲۵ ریال
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ GB ۱۰,۸۰۵ ریال
از ۴۰۰GB به بالا ۱۰,۵۸۸ ریال
خدمات پشتیبان گیری ابرآمد هر ۱ گیگابایت خدمات Backup ۱تا ۲ TB ۷,۰۰۰ ریال
از ۲ تا ۴ TB ۶,۸۶۰ ریال
از ۴ تا ۶ TB ۶,۷۲۳ ریال
از ۶ TB به بالا ۶,۵۸۸ ریال
هر ۱ گیگابایت خدمات Archive تا ۲ TB ۳,۵۰۰ ریال
از ۲ تا ۴ TB ۳,۴۳۰ ریال
از ۴ تا ۶ TB ۳,۳۶۱ ریال
از ۶ TB به بالا ۳,۲۹۴ ریال
خدمات اینترنت هر عدد Valid IP Address ۳۰۰,۰۰۰ ریال
هر ۱ گیگابایت ترافیک اینترنت ترافیک ورودی تا ۱۰۰ GB رایگان
۱,۵۰۰ ریال
ترافیک خروجی نامحدود
خدمات مانیتورینگ و امنیت خدمات مانیتورینگ پایه رایگان
مانیتورینگ پیشرفته اپلیکیشن ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانیتورینگ پیشرفته وب ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانیتورینگ پیشرفته پایگاه داده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانیتورینگ پیشرفته پایگاه داده پایه رایگان
پیشرفته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فایروال وب (WAF) ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات DR در یک سایت هر ۱ CPU Core ۱ تا ۷ Core ۴۴۲,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ Core ۴۳۳,۱۶۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ Core ۴۲۴,۴۹۷ ریال
۳۲ تا ۶۳ Core ۴۱۶,۰۰۷ ریال
از ۶۴ Core به بالا ۴۰۷,۶۸۷ ریال
هر ۱ گیابایت RAM ۱ تا ۷ GB ۲۵۲,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ GB ۲۴۶,۹۶۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ GB ۲۴۲,۰۲۱ ریال
۳۲ تا ۶۳ GB ۲۳۷,۱۸۰ ریال
از ۶۴ GB به بالا ۲۳۲,۴۳۷ ریال
هر ۱ گیگابایت خدمات DR تا ۲ TB ۱۵,۰۰۰ ریال
از ۲ تا ۴ TB ۱۴,۷۰۰ ریال
از ۴ تا ۶ TB ۱۴,۴۰۶ ریال
از ۶ TB به بالا ۱۴,۱۱۸ ریال