ابرآمد
دسته خدماتمنابعمحدودهمبلغ ماهیانه
خدمات مرکز داده مجازی ابرآمدهر ۱ CPU Core۱ تا ۷ Core۴۷۶,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ Core۴۶۶,۴۸۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ Core۴۵۷,۱۵۰ ریال
۳۲ تا ۶۳ Core۴۴۸,۰۰۷ ریال
از ۶۴ Core به بالا۴۳۹,۰۴۷ ریال
هر ۱ گیابایت RAM۱ تا ۷ GB۲۶۶,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ GB۲۶۰,۶۸۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ GB۲۵۵,۴۶۶ ریال
۳۲ تا ۶۳ GB۲۵۰,۳۵۷ ریال
از ۶۴ GB به بالا۲۴۵,۳۵۰ ریال
هر ۱ گیگابایت حافظه Ultra Performanceتا ۱۰۰ GB۴۵,۰۰۰ ریال
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ GB۴۴,۱۰۰ ریال
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ GB۴۳,۲۱۸ ریال
از ۴۰۰GB به بالا۴۲,۳۵۴ ریال
هر ۱ گیگابایت حافظه Capacity Performanceتا ۱۰۰ GB۱۱,۲۵۰ ریال
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ GB۱۱,۰۲۵ ریال
از ۲۰۰ تا ۴۰۰ GB۱۰,۸۰۵ ریال
از ۴۰۰GB به بالا۱۰,۵۸۸ ریال
خدمات پشتیبان گیری ابرآمدهر ۱ گیگابایت خدمات Backup۱تا ۲ TB۷,۰۰۰ ریال
از ۲ تا ۴ TB۶,۸۶۰ ریال
از ۴ تا ۶ TB۶,۷۲۳ ریال
از ۶ TB به بالا۶,۵۸۸ ریال
هر ۱ گیگابایت خدمات Archiveتا ۲ TB۳,۵۰۰ ریال
از ۲ تا ۴ TB۳,۴۳۰ ریال
از ۴ تا ۶ TB۳,۳۶۱ ریال
از ۶ TB به بالا۳,۲۹۴ ریال
خدمات اینترنتهر عدد Valid IP Address۳۰۰,۰۰۰ ریال
هر ۱ گیگابایت ترافیک اینترنتترافیک ورودیتا ۱۰۰ GB رایگان
۱,۵۰۰ ریال
ترافیک خروجینامحدود
خدمات مانیتورینگ و امنیتخدمات مانیتورینگپایهرایگان
مانیتورینگ پیشرفته اپلیکیشن۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانیتورینگ پیشرفته وب۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانیتورینگ پیشرفته پایگاه داده۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مانیتورینگ پیشرفته پایگاه دادهپایهرایگان
پیشرفته۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فایروال وب (WAF)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
خدمات DR در یک سایتهر ۱ CPU Core۱ تا ۷ Core۴۴۲,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ Core۴۳۳,۱۶۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ Core۴۲۴,۴۹۷ ریال
۳۲ تا ۶۳ Core۴۱۶,۰۰۷ ریال
از ۶۴ Core به بالا۴۰۷,۶۸۷ ریال
هر ۱ گیابایت RAM۱ تا ۷ GB۲۵۲,۰۰۰ ریال
۸ تا ۱۵ GB۲۴۶,۹۶۰ ریال
۱۶ تا ۳۱ GB۲۴۲,۰۲۱ ریال
۳۲ تا ۶۳ GB۲۳۷,۱۸۰ ریال
از ۶۴ GB به بالا۲۳۲,۴۳۷ ریال
هر ۱ گیگابایت خدمات DRتا ۲ TB۱۵,۰۰۰ ریال
از ۲ تا ۴ TB۱۴,۷۰۰ ریال
از ۴ تا ۶ TB۱۴,۴۰۶ ریال
از ۶ TB به بالا۱۴,۱۱۸ ریال