ابرآمد

ما در ابرآمد به یک کارشناس مالی نیاز داریم که شرایط زیر رو داشته باشه

  • فکر می کنی آدم پیگیری هستی علاقه به کار تیمی و نتیجه گرایی داری
  • بر دانش اصول حسابداری و ms-office  تسلط داری
  • با قانون تجارت و مالیاتی کشور آشنایی داری.
  • با سیستم های مالی همکاران سیستم آشنایی داری
  • رشته تحصیلی حسابداری در مقطع کارشناسی داری

ارسال رزومه به : jobs@abramad.com