ابرآمد

ما در ابرآمد نیاز به کارشناس/مدیر سیستم که شرایط زیر رو داشته باشه داریم.

  • آشنایی با ابزارهای Atlassian Suite (JIRA Software/Confluence/JIRA Service Desk)
  • آشنایی با نصب و نگهداری Plugin های ابزارها
  • توانایی ساخت گزارشات مدیریتی در سیستم
  • توانایی تدوین فرآیندهای سازمانی
  • آشنایی با زبان انگلیسی

ارسال رزومه به : jobs@abramad.com