ابرآمد

انتخاب دسته بندی :

رویداد وبینار
کارگاه آموزشی WAF

شناخت مفاهیم دفاع در عمق (Defense in Depth) و راهکار امنیتی WAF

کارگاه مهاجرت به ابر

لزوم و فرآیند مهاجرت از زیرساخت‌های جاری به بستر Cloud

این رویداد برگزار شده است

کارگاه کوبرنتیز

کارگاه آموزشی چند دقیقه با کوبرنتیز (Kubernetes)

این رویداد برگزار شده است

دسکتاپ ابری

راهنمای جامع سفر به دسکتاپ ابری

این رویداد برگزار شده است

وبینار معرفی سرور راهکاران

وبینار معرفی سرور راهکاران

این رویداد برگزار شده است

اولین رویداد ابری‌گپ

اولین رویداد ابری‌گپ

این رویداد برگزار شده است

رویداد یک روز ابرآمدی

رویداد یک روز ابرآمدی

این رویداد برگزار شده است